Sa vestitzioni de su Componidori

Su mengianu de sa cursa su Componidori (su capucursa), a pustis ai visitau is istaddas po saludai is amigus e is collegas cavalleris, andat a domu de su presidenti de su grèmiu. Dae innoi, a ora de mesudì, partit sa sfilada chi andat a in ui at a essi fata sa Vestitzioni. A in antis ci funt is tumborràjus e is trumbeteris sighius dae is “messajeddas”, piciocas bistias cun su custùmini traditzionali de Aristanis chi portant in sa crobi su bestiri de su Componidori. Sighint “sa Messaja Manna”, sa fèmmina chi at a depi fai sa Vestitzioni, is cumponentis de su grèmiu chi custòdiant is spadas e is stocus po sa cursa, e su Componidori. Su corteu est arrìciu in unu apusentu o in una pratza aprontaus po s’ocasioni e prenu de genti. Tra is tzacarradas de manus e su sonu de is tumborrus su cavalleri arribat a sa “mesitta” sa mesa in ui s’at a fai su ritu. Dae cussu momentu, at a porri calai dae sa mesa e ponni is peis in terra sceti a sa fini de is cursas, a pustis de sa svestitzioni. Su cavalleri, sètziu in su scannu e agiudau dae is piciocas, est bistiu cun su costùmini antigu. Is costùminis de is Componidoris, is dus cavalleris chi currint unu sa dumìniga e s’àteru su martis, portant is bestiris e is coloris de su grèmiu insoru. Is mànigas de sa camisa bianca de su Componidori de su grèmiu de Santu Giuanni funt frimadas cun frocus arrùbius; cussas de su capucursa de Santu Giuseppi cun frocus in colori de arrosa e celesti. A susu de sa camisa si ponit su coietu. Custa giacheta chentza mànigas, chi finit a gunnedda e arribat fintzas a cambas, arregodat su bestimentu antigu de traballu. Cussa de su cavalleri chi currit sa dùminiga est strinta in piturras dae codreddas de peddi; cussa de su cavalleri chi currit su martis est serrada cun gancitus a forma de coru e, a susu de is pantallonis, ndi portat unu àtera pariga de peddi. In antis de ddi ponni sa màschera dd’imboddicant sa fronti e sa braba cun una fàscia. Candu si fai su brìndisi e si giat s’ùrtimu saludu, bolit nai ca su Componidori est agiumai prontu. Su cavallieri diventat Componidori candu ddi ponint in faci sa maschera misteriosa; custu momentu est acumpangiau dae su sonu de festa de is trumbas e de is tumborrus. Immoi est po totus su Componidori. Sa màschera de su Componidori de is massàjus est serrada e est in colori de terra, cussa de su Componidori de is maistus de linna est bianca. Su ritu finit candu ddi ponint àteras fàscias po dd’assentai mengius sa màschera, unu velu ricamau, su capeddu in conca e una camèlia in piturras. Est arrùbia cussa de su capucursa de sa dumìniga, in colori de arrosa cussa de su Componidori de su martis. Is trumbas e is tumborrus finint de sonai e finint is tzacarradas de manus puru. In silèntziu religiosu unu agiudanti ndi batit su cuaddu de su capucursa chi benit acumpangiau a suta de “sa mesitta”. Dae susu de sa mesa, su Componidori setzit a cuaddu. In cussu momentu su presidenti de su grèmiu ddi giat sa Pipia de Maju, su matzu de pruincas e violetas chi arregodant ca su beranu est arribendi. Benediscendi e saludendi su presidenti de su grèmiu, is maistus e totu sa genti, su Componidori si ch’andat, crocau a susu de su cuaddu. In sa Pratza benit arrìciu dae is dus agiudantis suus, totus is cavalleris e unu muntoni de genti prexada. A pustis ai benedìscidu e saludau totus sa genti, su corteu andat faci a crèsia po podi cumintzai sa cursa a sa stedda.


Realizzato da Web Emozionale