Su Componidori

Su Componidori est sa figura prus importanti de sa Sartìllia. Su 2 de friàrgiu de onni annu, po sa festa de sa Candelera, is autoridadis prus mannas de su Grèmiu de is Massàjus e de su Grèmiu de is Maistus de Linna, nòminant in manera uficiali su Componidori insoru. A is cavalleris chi ant a curri sa dumìniga e su martis de coa de carnovali ddis giant una candela bededita.

Sa vestitzioni est su primu atu uficiali de sa dì de sa cursa. Sa cerimònia prus solenni de sa Sartìllia si fait in sa sedi sceberada dae su Grèmiu: su cavalleri diventat Componidori. Is Massajeddas, piciocas pràticas bestias cun s’antigu costùmini traditzionali de Aristanis, impari a sa Massàja Manna, bestint su cavalleri cun is bestiris antigus de su Componidori, custodius cun cura manna dae su Grèmiu. A pustis de dd’ai postu is pantallonis de peddi, sa camisa bianca e su coietu, una giacheta de peddi chi finit a gunnedda, arribat fintzas a cambas e arregodat su bistimentu antigu de traballu, ddi ponint sa màschera misteriosa. Cussu est unu de is momentus prus bellus de sa Sartìllia: s’òmini diventat Componidori. Sa vestitzioni finit candu ddi ponint in conca su velu ricamau e su capeddu: dae cussu momentu no at a porri ponni prus is peis in terra fintzas a sa fini de sa cursa. Su Componidori de su Grèmiu de is Massàjus est diferenti dae cussu de su Grèmiu de is Maistus de Linna. Sa màschera de su primu est in colori de terra, cussa de s’àteru est crara, in colori de xera. Is mànigas de sa camisa de su Componidori de sa dumìniga funt frimadas cun frocus arrùbius; cussas de su capucursa de su martis cun frocus colori de arrosa e celesti. Su coietu de su Componidori de su martis est strintu cun gancitus de prata a forma de coru, cussu de su Componidori de Santu Giuanni est strintu cun codreddas de peddi. A sa fini de sa vestitzioni depit setzi a cuaddu chentza ponni is peis in terra : difatis unu agiudanti ndi betit su cuaddu a sa mesitta, sa mesa in ui dd’ant bestiu; dae innì at a setzi a cuaddu totu bardau. Dae cussu momentu su Componidori est s’autoridadi prus importanti chi at a depi guidai sa cursa e chi, cun portamentu solenni, benediscit sa genti cun sa pipia de maju e saludat su grèmiu, is cavalleris e totu sa citadi.

Arribaus a sa ruga in ui s’at a fai sa gara, a pustis de ai fatu s’incròciu cun su segundu, su Componidori cumintzat sa cursa circhendi po primu de pigai sa stedda. Dae cussu momentu sceti issu at a porri detzidi cali cavalleris ant a tenni s’ònori de sa spada, est a nai ca at a sceberai is chi ant a curri. Finias is cursas su Componidori po primu e su segundu e su tertzu cumponi a pustis, ant a circai de nou de pigai sa stedda cun su stocu de linna. Is cursas in sa ruga de sa Catedrali finint cun sa Remada: cun cust’ùrtima calada su Componidori giat prova de abilidadi e de coràgiu currendi crocau faci a cielu a susu de su cuaddu, benediscendi sa genti cun sa pipia de maju.

Su corteu, guidau dae su Componidori, andat faci a sa ruga de Santu Srebistianu. Sa gara dda cumintzat issu impari a su segundu e a su tertzu e, a pustis, sighint totus is àteras parìllias de su corteu. At a essi sempri issu, impari a is cumpàngius suus, a serrai is cursas cun un’àtera Remada. Sa manifestatzioni finit cun sa svestitzioni de su capucursa. Issu acostat cun su cuaddu a sa mesitta, donendi atentzioni a non ponni is peis in terra, ndi calat dae su cuaddu e si setzit in sa mesa in ui s’at a fai sa svestitzioni. Is massajeddas ndi ddi pigant su velu, su capeddu e is fàscias chi po oras meda dd’ant strintu sa màschera misteriosa. Pigada sa màschera, no est prus Componidori.


Realizzato da Web Emozionale